Actualités

LE SALON D’AUTOMNE

Chronique Ukraine #13 #14 #15 #16


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #13
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024

UAC-13_MT_2023-03-29
Title: To the Sorochyntsi Market
Artist: Marfa Tymchenko
Life Status: 1922-2009, Petrykivka, Dnepr region

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Марфа Тимченко народилася на Петриківщині, славній своїм декоративно-орнаментальним розписом. Знання народного мистецтва та ремесел послужили їй основою для майбутньої творчості та професійної діяльності в Київі.
Витончений малюнок, майстерність композиції та колористики, а також ритмічність роблять картини Марфи легко впізнаваними.
Марфа легко працювала з полотном, папером, картоном і навіть порцеляною та лакованим деревом. Її порцелянові вази були подаровані багатьом главам держав світу.

E n g l i s h

Marfa Tymchenko …was born in the Petrykivka region, famous for it’s decorative and ornamental type of art. Her knowledge of folk art and craft served her well as a basis for her future creative works and professional career in Kyiv.

Elegant drawing, mastering of composition and coloristics, as well as rhythmicity, make Marfa’s paintings easily recognizable.

She easily worked on canvas, paper, cardboard and even porcelain and lacquered wood. Her porcelain vases were presented to many heads of states throughout the world.

F r a n ç a i s

Marfa Tymchenko … est née dans la région de Petrykivka, célèbre pour son art décoratif et ornemental. Sa connaissance de l'art populaire et de l'artisanat lui a servi de base pour ses futurs travaux créatifs et sa carrière professionnelle à Kiev.

Le dessin élégant, la maîtrise de la composition et de la couleur, ainsi que la rythmicité, rendent les peintures de Marfa facilement reconnaissables.

Elle a facilement travaillé sur toile, papier, carton et même porcelaine et bois laqué. Ses vases en porcelaine ont été présentés à de nombreux chefs d'État à travers le monde.Ukrainian Art Chronicle (UAC) #14
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024

UAC-14_IM_2023-04-05
Title: Golden Night, 1981
Artist: Ivan Marchuk
Life Status: 1936, Moskalevka (Poland/Ukraine)
About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Іван Марчук…народився в Москалівці - тодішньої Польщі - в родині відомого ткача. Своє покликання молодий Іван відчув змалку, приділяючи вільний час малюванню. Після ретельного вивчення тенденцій і стилів, які практикують художники з усього світу - за винятком соцреалізму - він створив власний унікальний стиль, очевидно під впливом ремесла свого батька. Він назвав це «плентанізм» (від укр. дієслова: пльонтати; плести, обплутувати).
Спілка художників СРСР тривалий час не визнавала його творчість, а КДБ тримав за ним нагляд. Потім Марчук емігрував до Австралії, також жив у США та Канаді. Зараз проживає в Києві.
У 2007 році Daily Telegraph включив Марчука до 100 видатних геніїв сучасності.

E n g l i s h

Ivan Marchuk… was born in Moskalevka - in Poland at the time - in the family of a widely known weaver. Young Ivan felt his vocation early on, spending his free time painting. After a thorough study of trends and styles practiced by artists from around the world - with the exception of social realism - he created his own unique style, obviously influenced by his father's trade. He named it “plentanism” (from the Ukrainian verb: plyontaty; to weave, entangle).

The Painters’ Union of the USSR rejected his art for a long time and the KGB kept him under surveillance. Then, over a period of 12 years, Marchuk emigrated to Australia and lived in the USA and Canada. He now resides in Kyiv.
The Daily Telegraph included Marchuk in the Top 100 Living Geniuses in 2007.

F r a n ç a i s

Ivan Marchuk… est né à Moskalevka - en Pologne à l'époque - dans la famille d'un tisserand très connu. Le jeune Ivan a senti sa vocation dès son plus jeune âge, passant son temps libre à peindre. Après des études poussées des tendances et des styles exercés par les artistes du monde entier - à l'exception du réalisme social - il forge son propre style unique. Il le nomme « plentanisme » (du verbe ukrainien : plyontaty ; tisser, enchevêtrer), clairement influencé par le métier de son père.

L'Union des peintres d'URSS a longtemps rejeté son art et le KGB le gardait sous surveillance. Puis, durant une période de 12 années, Marchuk émigre en Australie et vit aux États-Unis et au Canada. Il réside maintenant à Kyiv.
Le Daily Telegraph a inclus Marchuk dans le Top 100 des génies vivants en 2007.Ukrainian Art Chronicle (UAC) #15
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024

UAC-15_TK_2023-04-12
Title: Girls, 2021
Artist: Tatiana (Tata) Kolesnik
Life Status: b.1982, Kharkiv

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Тетяна (Тата) Колесник… належить до багатьох талановитих митців, які здобули художню освіту в Харкові. Більшість робіт Тетяни відображають сильний вплив епохи Відродження та традиційне українське мистецтво з’єднане з сучасністю. Пише майстриня здебільшого в жанрі портрета, переважно жіночого.
Тетяна з початку війни змушена була евакуюватися з Харкова в Німеччину. Вона бере участь у мистецьких акціях на підтримку України.

E n g l i s h

Tatiana (Tata) Kolesnik… is a representative of many talented artists who received their Art education in Kharkiv. Most Tatiana’s works reflect a strong influence from the Renaissance and traditional Ukrainian Art, with a contemporary touch. She paints in the portrait genre, primarily feminine.
Tatiana lives in Germany now, having had to evacuate from Kharkiv since the beginning of the war. She participates in art events in support of Ukraine

F r a n ç a i s

Tatiana (Tata) Kolesnik… est une représentante de nombreux artistes talentueux qui ont reçu leur formation artistique à Kharkiv. La plupart des œuvres de Tatiana reflètent une forte influence de la Renaissance et de l'art ukrainien traditionnel, avec une touche contemporaine. Elle affectionne le genre portrait, principalement féminin.
Tatiana vit en Allemagne, ayant dû évacuer Kharkiv après le début de la guerre. Elle participe à des événements artistiques en soutien à l'Ukraine.Ukrainian Art Chronicle (UAC) #16
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024


UAC-16_AR_2023-04-19
Title: Red Earth, 2022
Artist: Artem Rogowoi
Life Status: 1988, Kegychivka, Kharkiv region

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Артем Роговий… — відомий український художник, «дітище» Харківської художньої академії, де він набув двох різних навичок: мальовничі та реставраційні. Старовинні техніки ніколи не залишаються забутими в його мистецтві, як і його любов до золочення. Оволодіння всіма цими навичками дозволило Артему почуватися вільним і «озброєним» для створення власних творів мистецтва. Він розпочав свою кар’єру з сільських мотивів, відображених у реалістичний спосіб, але з досить впізнаваним почерком. Останнім часом живопис Артема став більш декоративним, складним, деталізованим і нагадує нам о стили модерн, з частим використанням золочення. Але одна річ ніколи не змінювалася, від його початку і донині жінки залишаються його улюбленим лейтмотивом.

E n g l i s h

Artem Rogowoi… is a well-known Ukrainian artist, an “offspring” of the Kharkiv Art Academy, where he learned two different sets of skills: one to become a painter and the other one for restoring old paintings and icons. The ancient techniques are never far away in his art, as well as his love of gilding. Mastering all those skills let Artem feel free and well “armed” to create artworks of his own. He started his career with rural motifs, rendered in a realistic way, but rapidly incorporating his soon-to-be recognizable footprint. More recently, Artem’s painting has become more decorative, intricate, detailed, and reminiscent of Art Nouveau, with frequent use of gilding touch. But one thing never changed, from his beginnings until now, women have remained his favorite leitmotif.

F r a n ç a i s

Artem Rogowoi… est un artiste ukrainien fort connu, un « produit » de l'Académie d'art de Kharkiv, où il a appris deux compétences différentes : l'une pour devenir peintre et l'autre pour restaurer des peintures et des icônes anciennes. Les techniques du passé ne sont jamais bien loin dans son art, tout comme son amour de la dorure. C’est cette maîtrise totale qui a permis à Artem de se sentir libre et bien «armé» pour créer à son tour ses propres œuvres. Il a commencé sa carrière avec des motifs ruraux, rendus de manière réaliste, mais incorporant rapidement ce qui allait devenir sa propre empreinte, bien reconnaissable. Plus récemment, la peinture d'Artem est devenue plus décorative, complexe et minutieuse, rappelant l'Art nouveau, et incorporant fréquemment sa touche de dorure préférée. Mais une chose n'a jamais changé, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont restées son leitmotiv préféré.

... vide !