Actualités

LE SALON D’AUTOMNE

Chronique Ukraine #17 #18 #19 #20


Ukrainian Art Chronicle (UAC) #17
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024

UAC-17_KK_2023-04-26
Title: Last Winter
Artist: Konstantin Kalynovych
Life Status: 1959, Novokuznetsk (Russia), then as a child moved to Luhansk (Ukraine)

About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Костянтин Калинович… графіка, книжкова ілюстрація, офорт, екслібрис – основні напрямки його творчості. Крім того, що він отримав нагороди на багатьох світових конкурсах, Костянтин є членом-кореспондентом Королівської спільноти живописців і граверів (Великобританія).

Калинович відчував тривалу спорідненість із пізнім Середньовіччям і рухом Відродження в Північній Європі. Коли ви дивитесь на його картини, наповнені ніжним сумом та ліричною меланхолією, відразу згадуються відомі північноєвропейські майстри - від Босха і Дюрера до Брейгеля Старшого, Вермеєра та Аверкампа. З’єднайте мініатюрні, витончені лінії (особливо зважаючи на невеликі розміри робіт), виразні сюжети, химерні образи, з тонким навіюванням філософських думок – і вийде правдивий портрет сюрреалістично-витонченого світу К. Калиновича, великого майстра.

E n g l i s h

Konstantin Kalynovych… graphics design, book illustration, etching, and ex-libris are the main lines of his work. Besides winning prizes in multiple world competitions, Konstantin is a corresponding Member of The Royal Society of Painter-Printmakers (GB).

Kalynovych enjoys a durable affinity with the late Middle Ages and the Renaissance movement in Northern Europe. A group of famous North European Masters comes to mind - from Bosch and Dürer to Bruegel the Elder, Vermeer, and Avercamp - when one looks at his paintings, often adorned with gentle sadness or lyrical melancholy. Put together miniature, elegant patterns (especially considering the small size of the works), expressive plots, and whimsical imagery, with a subtle evocation of philosophical thoughts - and you will have a faithful portrait of the surrealistic and sophisticated world of K. Kalynovych…the great master.

F r a n ç a i s

Konstantin Kalynovych… graphisme, illustration de livre, gravure et ex-libris sont les axes principaux de son travail. En plus d'avoir remporté des prix dans de multiples compétitions mondiales, Konstantin est membre correspondant de la Royal Society of Painter-Printmakers (GB).

Kalynovych témoigne une affinité particulière avec la période de la fin du Moyen Âge et le mouvement de la Renaissance en Europe du Nord. Un groupe de grands maîtres d'Europe du Nord vient immédiatement à l'esprit - de Bosch et Dürer à Bruegel l'Ancien, Vermeer et Avercamp - quand on regarde ses tableaux, souvent parés d’une douce tristesse ou d’une mélancolie lyrique. Assemblez des motifs miniatures et élégants (en dépit de la petite taille des œuvres), des intrigues expressives et une imagerie fantaisiste, avec quelques évocations subtiles de pensées philosophiques - et vous aurez un portrait fidèle du monde surréaliste et sophistiqué de K. Kalynovych…le grand maître.Ukrainian Art Chronicle (UAC) #18
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024

UAC-18_MV_2023-05-03
Title: Newborn (according to Georges de La Tour), 2005
Artist: Matvey Vaisberg
Life Status: 1958, Kyiv
About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Матвій Вайсберг ….є художник, графік, ілюстратор, який походить із відомої родини потомствених шахістів і діячів мистецтва. Глибоко вплинули на мистецьке покликання Матвія такі художники, як Хаїм Сутін, Франсіско Гойя та Жорж Руо. М.Вайсберг не став прихильником реалістичної передачі світу у своїй творчості. Натомість він використовує абстрактно-імпресіоністичну концепцію, покладену на власну філософську основу.

Вайсберг часто звертається до біблійних тем у своїй творчості, але він має гостре відчуття сучасності, особливо його соціально-політичних складових, які також відображаються в його творах.

Матвій брав активну участь у Помаранчевій революції 2004 року, а згодом і Євромайдані (Революції Гідності) 2014 року. Цей останній основоположний момент він виразив у мистецькому циклі «Стіна», зібрав всі присвячені цій події твори у вигляді стіни.

E n g l i s h

Matvey Vaisberg …. a painter, graphics designer, and illustrator, comes from a famous family of hereditary chess players and art workers. Painters like Chaïm Soutine, Francisco Goya, and Georges Rouault deeply influenced his artistic vocation. Matvey does not render the world in a realistic manner. Instead, he uses an abstract-impressionist concept laid upon a philosophical fundament of his own.

Vaisberg often refers to biblical themes in his art, but his keen sense of the complexity of the actual modern world, and particularly its socio-political components, is also reflected in his work.

Matvey took an active part in the Orange Revolution of 2004 and later the Euromaidan (Revolution of Dignity) of 2014. He expressed this last founding moment in the artistic cycle “The Wall”, figuring all his works on the subject.

F r a n ç a i s

Matvey Vaisberg …. peintre, graphiste et illustrateur, est issu d'une famille célèbre de joueurs d'échecs et d'artisans. Des peintres tels que Chaïm Soutine, Francisco Goya et Georges Rouault ont exercé une profonde influence sur sa vocation d’artiste. Matvey ne dépeint pas le monde de façon réaliste. Il utilise plutôt un concept abstrait-impressionniste qui repose sur un fondement philosophique qui lui est propre.

Vaisberg fait souvent référence à des thèmes bibliques dans son art, mais son sens aigu de la complexité du monde moderne - et particulièrement des ses composantes socio-politiques - se reflète également dans ses œuvres.

Il a participé activement à la Révolution orange de 2004 ainsi qu'à l'Euromaïdan (Révolution de la Dignité) de 2014. Il a couvert le dernier de ces deux moments fondateurs dans le cycle artistique « Le Mur », comprenant l'intégrale de ses œuvres sur le sujet.Ukrainian Art Chronicle (UAC) #19
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024

UAC-19_MG_2023-05-10
Title: Tapyba XI
Artist: Mariya Golub
Life Status: 1990, Cherkassy
About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Марія Голуб... ця молода чудова художниця визначає свій творчий напрям як магічний реалізм. І справді, її роботи переносять глядача в психоделічний сон якогось чарівного лісу.
Дивовижна майстерність чергування форм, поєднання кольорів і архаїчних образів створюють певну ритмічну вібрацію по всьому простору її живопису, таємничим чином звертаючись до нашої підсвідомості. Можна з упевненістю сказати, що мистецтво Марії Голуб має ще й лікувально-гармонізуючу дію.
І, до речі, Марія також володіє вокалом та супроводжує свої твори віршами.

E n g l i s h

Mariya Golub …. this young wonderful artist defines her creative direction as magical realism. And indeed her works transport the viewer into a psychedelic dream of some magical forest.

Amazing mastery of alternate forms, color combination, and archaic images create some rhythmical vibration across the whole space of her painting, appealing mysteriously to our subconscious. It is safe to say that the art of Mariya Golub also has a therapeutic and harmonizing effect.

And by the way, Mariya is also a professional singer, and she creates poetry to accompany her paintings

F r a n ç a i s

Mariya Golub …. cette jeune artiste étonnante parle de réalisme magique pour définir sa démarche créative. Et en effet, ses œuvres transportent bien le spectateur dans un rêve psychédélique d'une forêt magique.

Une maîtrise étonnante des formes alternatives, des combinaisons de couleurs et des images archaïques, créent une vibration rythmique qui envahit tout l'espace de sa peinture, faisant mystérieusement appel à notre subconscient. Il serait tentant de dire que l'art de Mariya Golub a une vertu thérapeutique et harmonisante.

Sans compter que Mariya peut également utiliser ses compétences de chanteuse professionnelle et complémenter ses œuvres de quelques rimes.Ukrainian Art Chronicle (UAC) #20
One artist every Wednesday (God willing)
Curated by Susanna Muradyan; Kyiv, Ukraine
Published, hosted & co-curated in Québec by Jacques Dupont (FB …/jakomagog)
Co-hébergée en France par Claudine Loquen (FB …/claudine.loquen)
Partenaire: Salon d’Automne de Paris - 2024

UAC-20_NB_2023-05-16
Title: A girl with geese
Artist: Nicolay Bodarevskiy
Life Status: (1850-1921), Odessa
About the artist, by Susanna Muradyan & JD:

У к р а ї н с ь к а:

Микола Бодаревський …. народився в Одесі в дворянській родині. Належав до відомої спілки художників «Передвижники». Вони просували реалізм на противагу формальному академізму.
Бодаревський мав широкий творчий діапазон: він міг з однаковим успіхом малювати все — від історичних, релігійних сюжетів і пейзажів до жанрових сцен, портретів і навіть ню. Його дуже популярні картини неодноразово відтворювалися на естампах і листівках. Микола став популярним і затребуваним як портретист, переважно як «салонний».

E n g l i s h
Nicolay Bodarevskiy …. was born in a noble family in Odessa. He belonged to the well-known union of painters “Peredvizhniki (“Wanderers”). They promoted realism as opposed to formal academism.
Bodarevskiy had a wide creative range; he could paint everything with equal success - from historical, religious topics, and landscapes, to genre scenes, portraits and even nudes. His very popular paintings were reproduced on multiple prints and postcards. Nicolay was also in demand as a portraitist, mainly as a “salon” one.

F r a n ç a i s

Nicolay Bodarevsky …. est né dans une famille noble à Odessa. Il appartenait à l'union des peintres bien connue "Peredvizhniki ("Wanderers"). Pour eux, le réalisme devait remplacer l'académisme formel.
Avec son large éventail créatif, Bodarevskiy pouvait peindre tous les sujets avec un égal succès - des thèmes historiques ou religieux, des paysages ou scènes de genre, jusqu’aux portraits et même aux nus. Ses peintures très populaires étaient reproduites à plusieurs exemplaires sur des estampes et des cartes postales. Nicolay était également sollicité comme portraitiste, principalement dans le milieu « salon ».

... vide !